„Synodalita predstavuje v tomto kontexte hlavnú cestu pre Cirkev, ktorá je povolaná neustále sa obnovovať pôsobením Ducha a počúvaním Božieho slova“ (Prípravný dokument, 9). Synodalita predstavuje trojaké počúvanie: 1. Ducha Svätého, 2. Božieho Slova, 3. Božieho ľudu.

Synodalita nás učí načúvať nadčasovému Božiemu Slovu, ale v našom čase, v našich podmienkach, v našej situácii. Božie Slovo nám ponúka niekoľko textov, v ktorých môžme najviac čítať synodálny charakter Cirkvi. Biblista Mons. Jozef Jančovič z nášho synodálneho tímu pripravil meditácie na niektoré odporúčané texty, ktoré môžete použiť pre modlitbové stretnutia vo svojich spoločenstvách, aby ste načúvali Božiemu Slovu a nechali sa ním inšpirovať k znovuobjaveniu synodálnej povahy Cirkvi a otvorili sa pre ňu konkrétnymi iniciatívami a stretnutiami.

Boží ľud, zhromaždený svojimi pastiermi, sa pridŕža posvätného pokladu Božieho slova zvereného Cirkvi, stále zotrváva v učení apoštolov, v bratskom spoločenstve, pri lámaní chleba a v modlitbe, „takže sa vytvára jedinečná zhoda medzi pastiermi a veriacimi v zachovávaní, praktizovaní a vo vyznávaní odovzdanej viery“ (DV, 10). V tomto majú rozhodujúcu úlohu klerici, obdarení posvätnými darmi a charizmami, ktoré dostali pri vysviacke, pri zabezpečovaní toho, aby táto synodálna skúsenosť bola opravdivým stretnutím so vzkrieseným Kristom, založeným na modlitbe, živeným slávením Eucharistie a inšpirovaným počúvaním Božieho slova.

Emauzskí učeníci (Lk 24)

Mons. Jozef Jančovič:

Emauzski-ucenici-

Stiahni tu v pdf.

Juraj Vittek:

Synodalitou-k-zapalenej-evanjelizacii

Stiahnuť v pdf.

Synodalitou-k-zapalenej-evanjelizacii_prezent

Stiahni prezentáciu v pdf.

Uzdravenie Bartimeja (Mk 10)

Mons. Jozef Jančovič:

Bartimej

Stiahni tu v pdf.

Peter a Kornélius (Sk 10)

Prípravný dokument:

Peter-a-Kornelius

Stiahni tu v pdf.