Kontakt: bratislava@synoda.sk

Primárna úloha diecézneho biskupa v synodálnom procese v jeho diecéze spočíva v uľahčovaní synodálnej skúsenosti celého Božieho ľudu na ceste k synodálnejšej cirkvi. Diecézny biskup zohráva kľúčovú úlohu pri počúvaní Božieho ľudu vo svoje diecéznej cirkvi. Inšpirovaný Duchom Svätým, biskup rozpoznáva najosožnejšie procesy na načúvanie Božiemu slovu vo svojej diecéze, počas cesty synodality, na ktorú sa vydala celá Cirkev. Aby mal diecézny biskup v tejto úlohe pomoc, má vymenovať diecézneho koordinátora alebo diecézny tím. Spoločne môžu v modlitbe rozlišovať. Biskup má plniť aktívnu rolu v diecéznej fáze synodálneho procesu. Jeho zapojenie by malo podporovať otvorený dialóg uprostred rozmanitosti Božieho ľudu. Bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský vymenoval arcidiecézneho synodálneho koordinátora pre bratislavskú arcidiecézu, s ktorým potom pozvali do prípravy synodálnych procesov ďalších spolupracovníkov, ktorí tvoria arcidiecézny synodálny tím.

Arcidiecézny synodálny koordinátor (ASK):

PhDr. Juraj Vittek, PhD., farár v Bratislave – Svätej rodiny, pedagóg RKCMBF UK, člen zboru konzultorov a presbyterskej rady

Arcidiecézny synodálny tím (AST):

Mons. Doc. ThDr. Ing. Jozef Jančovič, PhD., farár v Bratislave – Jarovciach, člen zboru konzultorov a presbyterskej rady

Prof. doc. ThLic. Miloš Lichner D.Th, prorektor Trnavskej univerzity v Trnave pre vonkajšie vzťahy

Mgr. Vladimír Kiš, farár v Rohožníku, člen liturgickej komisie

Mgr. Tomáš Krampl, farský vikár Bratislave – Svätej Trojice, poverený duchovnou starostlivosťou vysokoškolského arcidiecézneho internátu Svoradov

ThDr. Marek Krošlák, PhD., farár v Bratislave – Vrakuňa

PaedDr. et Mgr. Renáta Ocilková, vydatá mama troch detí, koordinátorka KBS pre napomáhanie pastorácie Rómov, pedagogička

ThLic. Jozef Vadkerti, farár v Bratislave – Podunajských Biskupiciach, dekan BA – Juh

Ing. Mgr. Evžen Valovič, zakladateľ eRka, katolícky aktivista podzemnej Cirkvi, člen spoločenstva Fatima, bývalý tajomník Komisie pre katechizáciu a školstvo KBS, zasvätený laik

Úlohy arcidecézneho koordinátora a synodálneho tímu:

 • slúžiť ako spojka medzi diecézou a biskupskou konferenciou
 • slúžiť ako osoba, na ktorú sa môžu obrátiť farnosti a iné cirkevné skupiny v diecéze v rámci synodálnych konzultácií
 • slúžiť ako hlavný referent pre biskupa diecézy v rámci synodálneho procesu
 • synodálne spolupracovať s tímom na rozvíjaní myšlienky, ako sa bude uskutočňovať diecézny proces a prediskutovať témy a otázky týkajúce sa synodality, ako aj procesu zhromažďovania, analýzy a syntézy príspevkov ku celkovej konzultácii diecézy
 • vyzvať všetky farnosti, aby sa zúčastnili na konzultačnom procese organizovaním stretnutí
  pozvať zástupcov z každej cirkevnej služby, hnutia, cirkevnej inštitúcie alebo úradu v rámci diecézy, aby ponúkli svoje vlastné príspevky
 • ponúknuť formáciu a sprevádzanie pre tých, ktorí budú zodpovední za realizáciu a uľahčenie konzultačného procesu na miestnej úrovni (vo farnostiach, komunitách atď.)
 • vypracovať metódu na získavanie podnetov z konzultačného procesu v celej diecéze a odkomunikovať tento proces farnostiam, diecéznym skupinám, rehoľným spoločenstvám a hnutiam s cieľom podporiť čo najširšiu účasť
 • zaistiť svoju pravidelnú aktívnu prítomnosť v každej farnosti/komunite počas konzultačnej fázy, poskytnúť podporu, povzbudenie, sprevádzanie a opätovné vyjadrenie vďaky zúčastneným osobám
 • zhromažďovať včas syntézy/príspevky/návrhy z miestnych konzultácií
  dohliadať na organizáciu diecéznych predsynodálnych stretnutí
 • analyzovať a syntetizovať zozbierané príspevky a vypracovať stručnú diecéznu syntézu v rozsahu maximálne desiatich strán, ktorá bude následne postúpená Biskupskej konferencii v stanovenej lehote. Túto syntézu by mal
 • vypracovať tím spolupracujúci s diecéznym koordinátorom v spolupráci s biskupom
  včas zaslať diecéznu syntézu biskupskej konferencii

Podporný tím facilitátorov

K práci AST sme povzali tím laikov, ktorí majú vo svojej profesionálnej práci bohaté skúsenosti s organizáciou, komunikáciou a facilitáciou (teda ich uľahčovaním). Pomáhajú nám najmä pri príprave a realizácii webinárov a školení pre koordinátorov a ich tímov v miestnych farnostiach a spoločenstvách v arcidiecéze.

Mgr. Štefánia Hrivňáková, certifikovaná školiteľka manažmentu so zameraním na rozvoj ľudí a tímov, koučka

Ing. Juraj Klepáč, manažér a organizátor podujatí

Ing. Branislav Novák, manažér, biznis konzultant

Ing. Ivan Pružinec, konzultant a manažér