Pozvanie na Predsynodálne arcidiecézne zhromaždenie

Milí priatelia, bratia kňazi, koordinátori, moderátori a účastníci diecéznej synodálnej konzultačnej fázy Synody 2021-23,

ďakujem Vám za všetko, čo ste urobili pre organizáciu a priebeh synodálnych stretnutí v našej arcidiecéze, i za zaslanie syntéz. Diecézna syntéza bude pripravená do 15. júla. Potom do 15. augusta sa bude pripravovať celoslovenská syntéza. Prosíme o modlitby v tomto procese rozlišovania. Samozrejme diecézna syntéza nezahrnie všetky jednotlivosti z jednotlivých miestnych spoločenstiev, ale bude aj podľa otca arcibiskupa vzácnym prameňom pre ďalšie uvažovanie a rozlišovanie toho, k čomu nás Duch Svätý pozýva pre dobro našej arcidiecézy. Syntézy budú nejakým spôsobom, ktorý ešte zvolíme, komunikované každému z vás.

  • Pripomínam tým, ktorí nám ešte neposlali syntézu, aby tak urobili čím skôr (bolo to potrebné urobiť do 15. júna). Prosím, aby ste napísali pár riadkov aj tí, ktorým sa z nejakých dôvodov nedarilo. Napíšte nám o tom. Aj to je cenné, aby sme porozumeli aj ťažkostiam.
  • Srdečne Vás v mene otca arcibiskupa Mons. Stanislava Zvolenského všetkých pozývame na Predsynodálne arcidiecézne zhromaždenie, ktoré bude vyvrcholením konzultačnej fázy a dôležitým momentom spoločného rozlišovania a povzbudenia. Sme si vedomí, že po pandémii v tomto mesiaci je obrovské množstvo ponúk a akcií. Predsyndálne stretnutie bude výnimočný deň skúsenosti synodality a cirkevnosti a deň vanutia Ducha Svätého pre našu arcidiecézu, ktorý je dobré nenechať si ujsť. Uskutoční sa v sobotu 25. júna. Modlitbovou prípravou bude aj Taizé modlitba v predvečer tohto dňa, v piatok 24. júna. Pozvaní sú všetci, ktorí budú mať záujem, samozrejme najmä vy koordinátori, moderátori, ale môžu prísť aj účastníci konzultačných stretnutí, či ľudia, ktorých to zaujíma. Môžete tlmočiť naše pozvanie aj ďalším podľa Vášho uváženia.
  • Prosíme, aby ste čím skôr (najneskôr do 20. júna) vyplnili dotazník o Vašej účasti (z praktických organizačných dôvodov kapacít a prípravy občerstvenia, aby sme vedeli aspoň približne, s akým počtom účastníkov môžeme počítať).
    Registračný formulár (aspoň približne) počtu účastníkov za Vaše miestne spoločenstvo nájdete nižšie.

Tešíme sa na stretnutie s Vami, na vanutie Ducha Svätého, na skúsenosť spoločenstva a spolupatričnosti s miestnou Cirkvou našej Bratislavskej arcidiecézy.

Juraj Vittek, arcidiecézny synodálny koordinátor

Stiahni program v pdf biely tu a modrý tu.