Predsynodálne arcidiecézne zhromaždenie

Milí priatelia, bratia kňazi, koordinátori, moderátori a účastníci diecéznej synodálnej konzultačnej fázy Synody 2021-23,

Ďakujeme Vám za všetko, čo ste urobili pre organizáciu a priebeh synodálnych stretnutí v našej arcidiecéze, i za zaslanie syntéz. Diecézna syntéza bude pripravená do 15. júla. Potom do 15. augusta sa bude pripravovať celoslovenská syntéza. Prosíme o modlitby v tomto procese rozlišovania. Samozrejme diecézna syntéza nezahrnie všetky jednotlivosti z jednotlivých miestnych spoločenstiev, ale bude aj podľa otca arcibiskupa vzácnym prameňom pre ďalšie uvažovanie a rozlišovanie toho, k čomu nás Duch Svätý pozýva pre dobro našej arcidiecézy. Syntézy budú nejakým spôsobom, ktorý ešte zvolíme, komunikované každému z vás.

25. júna 2022 prebehlo Predsynodálne arcidiecézne zhromaždenie. Vďaka všetkým za aktívnu účasť a zdieľanie. Bol to opäť deň vanutia Ducha Svätého, skúsenosť spoločenstva a spolupatričnosti s miestnou Cirkvou našej Bratislavskej arcidiecézy. Ak ste sa z akýchkoľvek dôvodov nemohli zúčastniť, nižšie sú k dispozícii videozáznamy dopoľudňajšieho programu v Aule Benedikta XVI. (Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK) a slávnostnej svätej omše v Katedrále svätého Martina.

Juraj Vittek, arcidiecézny synodálny koordinátor

Dopoľudňajší program Predsynodálneho zhromaždenia
Slávnostná svätá omša v Katedrále svätého Martina
Fotografie dopoľudňaší program

Prezentácia Juraja Vitteka o priebehu synody v arcidiecéze (tu stiahni v pdf):

Predsynodalne-zhromazdenie

Umelecké stvárnenie synodálnych procesov (ArtD. Dorota Sadovská):