Dokumenty


Diecézna fáza synodálnej cesty predchádza a pripravuje Svetovú synodu biskupov, ktorá sa uskutoční v októbri 2023 v Ríme. Prípravu Synody biskupov má na starosti Generálny sekretariát Synody biskupov, ktorý pre diecéznu fázu pripravil dva dokumenty (Prípravný dokument a Vademékum), ktoré majú viesť synodálne cesty v diecézach a ponúkajú aj metodiku, ktorá má pomôcť spustiť synodálne procesy v jednotlivých diecézach. Vademékum má byť manuálom, ktorý sprevádza Prípravný dokument, a má slúžiť synodálnej ceste. Tieto dva dokumenty sa navzájom dopĺňajú a mali by sa čítať paralelne. Zvlášť Vademékum ponúka praktickú pomoc diecéznym koordinátorom (alebo tímom), ktorých určí miestny biskup, aby pripravili a zhromaždili Boží ľud, ktorý tak bude môcť vyjadriť vlastnú skúsenosť v rámci svojej miestnej cirkvi. S týmito dokumentami by sa mali oboznámiť okrem kňazov a vedúcich spoločenstiev aj miestni koordinátori na lokálnej úrovni, ktorí budú organizovať konzultačné stretnutia v miestnych spoločenstvách diecézy (ako aj moderátori, ktorí tieto stretnutia budú viesť).

Prípravný dokument a Vademékum, ich prílohy a ďalšie užitočné pomôcky sú zhromaždené v slovenskom preklade na synodálnej stránke Konferencie biskupov Slovenska.

Pre teologické prehĺbenie témy synodality ako konštitučnej vlastnosti Cirkvi odporúčame dokument Medzinárodnej teologickej komisie s názvom „Synodalita v živote a v misii Cirkvi“.

Mnohí dávajú synodalitu v prvom rade do súvisu s prebiehajúcimi procesmi v Cirkvi v Nemecku. Odporúčame sa oboznámiť s listom pápeža Františka Cirkvi v Nemecku, v ktorej pápež dáva dôležité usmernenia a vystríha pred nebezpečenstvami.