Organizácia webinárov je jeden z najdôležitejších spôsobov, ako diecézny synodálny koordinátor a jeho tím uskutočňuje tieto základné úlohy:

• Ponúknuť formáciu a sprevádzanie (vo forme seminárov, webinárov, videí, materiálov a/alebo osobnej podpory) pre tých, ktorí budú zodpovední za realizáciu a uľahčenie konzultačného procesu na miestnej úrovni (vo farnostiach, komunitách atď.), aby ste im pomohli pochopiť význam synodality, tiež ciele súčasného synodálneho procesu a charakteristiky synodálnej skúsenosti, ktoré sa snažia podporovať (viac informácií nájdete vo Vademéku, pozrite si tiež webovú stránku synody).
• Vypracovať metódu na získavanie podnetov z konzultačného procesu v celej diecéze a odkomunikovať tento proces farnostiam, diecéznym skupinám, rehoľným spoločenstvám a hnutiam s cieľom podporiť čo najširšiu účasť. Tieto metódy môžu zahŕňať:
• Návrh, aby farnosti/komunity vymenovali svojich vlastných referentov alebo svoj vlastný tím na vedenie konzultácií.
• Návrh, aby farnosti/komunity uskutočnili jedno alebo viacero konzultačných stretnutí s obyvateľmi miestnej komunity. Farnosti/skupiny sa môžu rozhodnúť zorganizovať osobitnú konzultáciu a zapojiť špecifické skupiny (napr. tínedžerov, mladých dospelých, manželské páry, migrantov a utečencov, ľudí menej aktívnych vo viere, chudobných a marginalizovaných).
• Návrh, aby farnosti našli spôsob, ako zhrnúť a/alebo zaznamenať každú konzultáciu/rozhovor (prostredníctvom osoby, ktorá bude vykonávať funkciu zapisovateľa, vykoná elektronický záznam zasadnutia, pričom účastníci alebo facilitátori môžu svoje poznámky nahrať online alebo nájsť iný spôsob).
• Stanovenie konkrétneho termínu a postupu/prostriedku, pomocou ktorého sa všetky príspevky budú posielať referentom alebo diecéznemu tímu.
• Povzbudenie k organizovaniu stretnutí v nadväznosti na konzultačný proces s tými, ktorí sa ho zúčastnili, a s ostatnými, aby sa mohli podeliť o to, čo sa udialo, nadviazať na aktuálne príspevky a rozlíšiť ďalšie kroky ako integrovať synodálneho ducha a štýl na miestnej úrovni.